Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  30.04.2015р. Річний звіт емітента за 2014р.


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Журавель Ганна Сергiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

35985756

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , -, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

5. Міжміський код, телефон та факс

0563739793 0563739793

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2015

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi НКЦПФР" №82

 

30.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

pravozahist_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

30.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

iнформацiю про органи управлiння акцiонернi товариства не заповнюють
пункти 2-5 не заповнено сокiльки, емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, не приймав участi в створеннi юридичних осiб протягом звiтного року, часткою у статутному капiталi юр. осiб у ств. яких приймав участь ранiше станом на 31.12.2014р. не володiє, не призначав корпоративного секретаря, не користується послугами рейтингового агенства
пункти 6, 10-11,13, 15, 18-27, 29 не заповнються емiтентами з приватним розмiщенням цiнних паперiв.
пункт 7-2 не заповнено, оскiльки посадовi особи акцiями емiтнета не володiють
пнкт 12 пiдпункти 2,3,4,5 не заповнено оскiльки, протягом звiтного перiоду облiгацiї, iншi цiннi папери не випускались, похiднi цiннi папери не видавались, акцiї не викупались.
пункт 14 пiдпункти 4-5 не заповнюються, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
пункт 31 - Емiтент не складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами
пукнт 32 не заповнено з причини вiдсутностi випуску цiльових облiгацiй
В iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента не заповнено поле "дата внесення у реєстр" оскiльки у реєстрi акцiонерiв не вказано дату переходу прав власностi на цiннi папери.
Поле "серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю" не заповнено оскiльки ПрАТ "ЮК "Правозахист" отримало виписку з ЄДР, бланк якої не мiстить серiї та номеру

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

24.06.2008

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

8400000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

69.10 Дiяльнiсть у сферi права

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н.в.i.у.

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

2) МФО банку

380946

3) поточний рахунок

26004000146001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Журавель Ганна Сергiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1986

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

15.05.2007 р. – 11.05.2008 р. – ЗАТ «Юнiверсал Секьюрiтiз», менеджер з адмiнiстративної дiяльностi;

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.07.2014 безстроково

9) Опис

Протягом звiтного перiоду вiдбулась змiна Директора.
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi - Товариство) вiд 01.07.2014р. прийнято рiшення:
1. У зв’язку iз поданням заяви Пiдвалюк Ольги Вiкторiвни про звiльнення з посади директора Товариства за власним бажанням, звiльнити її з посади директора Товариства з 01.07.2014р. Пiдвалюк О.В. акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 2. З 02.07.2014р. призначити безстроково Журавель Ганну Сергiївну директором Товариства за сумiсництвом, з встановленням їй неповного робочого часу.
До компетенцiї Директора вiдноситься: керiвництво роботою Товариства; затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань; подання Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства; затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства; подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу; прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень; забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; органiзацiя ведення кадрового дiловодства Товариства; вiдкриття рахункiв в банкiвських установах; вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
Стаж роботи 13 роки.
Попереднi посади, якi обiймала протягом сотаннiх 5 рокiв:
-18.08.2005 р.- 14.05.2007 р. – ЗАТ «Авлас Плюс», iнженер з проектно-кошторисної документацiї в будiвничому управлiннi;
-15.05.2007 р. – 11.05.2008 р. – ЗАТ «Юнiверсал Секьюрiтiз», менеджер з адмiнiстративної дiяльностi;
-01.04.2010 р. – по теперiшнiй час ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30), посада: менеджер з адмiнiстративної дiяльностi (основне мiсце роботи).
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiлiпська Олена Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1980

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

керiвник вiддiлу фiнансової звiтностi та аналiзу ПрАТ КУА " Академiя Iнвестментс"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2013 3

9) Опис

У зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Наглядової ради Товариства Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" вiд 29.04.2013р.обрано Наглядову Раду, а саме: Фiлiпську Олену Вiкторiвну обрано строком на 3 роки на посаду Члена Наглядової ради Товариства. На засiданнi НР Фiлiпську О.В. обрано Головою Наглядової Ради.
До повноважень Голови Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв та положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства; здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
В звiтному перiодi Фiлiпська О.В. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Стаж роботи – 18 рокiв. Змiн членiв Наглядової Ради у звiтному перiодi не було.
Попереднi посади, якi обiймала: -21.08.2006 р. – 02.06.2011 р. – ЗАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (з 15.04.2010 р. ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс»), посада: керiвник фiнансового вiддiлу звiтностi та аналiзу;
-03.06.2011 р. по теперiшнiй час ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», посада: начальник фiнансового вiддiлу.
Зараз обiймає посаду начальника фiнансового вiддiлу ПАТ "ФБ "Перспектива, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30 (основне мiсце роботи).
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ор’єва Юлiя Олегiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1980

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2013 3 роки

9) Опис

Протягом звiтного перiоду змiн складу НР не було.
У зв’язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" вiд 29.04.2013р.обрано Наглядову Раду, а саме: Ор’єву Юлiю Олегiвну обрано строком на 3 роки на посаду Члена Наглядової ради Товариства.
До повноважень Члена Наглядової ради належить: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6 Статуту.
В звiтному перiодi Ор’єва Ю.О. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Стаж роботи – 11 роки.
Попереднi посади, якi обiймала: - 03.07.2006 р. – 23.09.2011 р. - ЗАТ «Юнiверсал Секьюрiтiз» (з 06.11.2009 р. ПрАТ «Юнiверсал Секьюрiтiз»), фахiвець вiддiлу депозитарної дiяльностi (з 01.06.2011 р. – начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами);
- 26.09.2011 р. – по теперiшнiй час ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР», директор
Зараз обiймає посаду директора ТОВ "Центральний Брокер" (м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) - основне мiсце роботи. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пашкова Людмила Леонiдiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1953

5) освіта**

пона вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

23.07.2010 р. – 31.03.2014р.: ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», посада - провiдний фахiвець вiддiлу з обслуговування iнвестицiйний фондiв

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2013 3

9) Опис

Протягом звiтногоперiоду склад НР не змiнювався.
У зв’язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" вiд 29.04.2013р.обрано Наглядову Раду, а саме: Пашкову Людмилу Леонiдiвну обрано строком на 3 роки на посаду Члена Наглядової ради Товариства. До повноважень Члена Наглядової ради належить: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
В звiтному перiодi Пашкова Л.Л. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж роботи – 43 роки.
Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 01.03.2007 р. – 26.10.2007 р.: ТОВ «Маркет Юнiон», посада – начальник фiнансово-економiчного вiддiлу;
01.11.2007 р. – 22.07.2010 р.: ТОВ «Дилер Iнвест», посада – провiдний фахiвець по фондовим питанням;
23.07.2010 р. – 31.03.2014р.: ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», посада - провiдний фахiвець вiддiлу з обслуговування iнвестицiйний фондiв. Станом на 31.12.2013р. не працює у iнших юридичних особах..
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кравчук Яна Валерiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1969

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

- 27.01.2014р. - 14.07.2014р. - ТОВ "Юнiверсал Секьюрiтiз", бухгалтер-експерт.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.04.2012 3

9) Опис

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" вiд 06.04.2012р. у зв’язку iз вiдкликанням з посади Ревiзора Товариства Гадяцького Юрiя Леонiдовича (на пiдставi заяви про дострокове припинення повноважень), з 09.04.2012р. обрано на посаду Ревiзора Товариства строком на 3 роки Кравчук Яну Валерiївну. Змiн Ревiзора протягом звiтного перiоду не було. До повноважень Ревiзора Товариства належить: проведення чергових (планових) та спецiальних (позапланових) перевiрок, залучення до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв, пiдготовка висновкiв до звiтiв та балансiв Товариства, надання результатiв ревiзiй i перевiрок Загальним зборам акцiонерiв чи Наглядовiй радi Товариства.
В звiтному перiодi Кравчук Я.В. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж роботи – 27 рокiв. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв:
-03.11.2008 р. – 01.03.2011 р. – ЗАТ «Юнiверсал Секьюрiтiз», посада: головний бухгалтер;
-02.03.2011 р. – 24.01.2014р. ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», посада: головний бухгалтер
- 27.01.2014р. - 14.07.2014р. - ТОВ "Юнiверсал Секьюрiтiз", бухгалтер-експерт.
Станом на 31.12.2013р. не працює у iнших юридичних особах.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний Брокер"

34560611

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

2787586

33.1855

2787586

0

0

0

Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет"

33473408

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Комсомольська, буд. 40-Б, блок 1

1606698

19.1274

1606698

0

0

0

Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Форвард"

38903109

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

1000000

11.9048

1000000

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

5394284

64.2177

5394284

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

24.03.2014

Кворум зборів**

93.2526

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
3 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк.
4 питання: Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
5 питання: Звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк.
6 питання: Затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 фiнансовий рiк.
7 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
8 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк.
9 питання: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв.
Iнших пропозицiй до питань порядку денного не надiйшло. Всi питання розглянутi-рiшення прийнятi. Рiшення про проведення загальних зборiв та затвердження порядку денного здiйснювалось Наглядовою Радою.
1 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Фiлiпську Олену Вiкторiвну, Секретарем чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Ор’єву Юлiю Олегiвну.
2 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Член лiчильної комiсiї: Лобова Оксана Петрiвна;
Член лiчильної комiсiї: Таранова Оксана Юрiївна.
3 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк;
2. Визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
4 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
5 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк.
6 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: Затвердити висновок Ревiзора Товариства, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 фiнансовий рiк.
7 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк.
8 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1. Сто вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, отриманого у 2013 роцi, направити на формування Резервного капiталу Товариства.
2. Дивiденди за акцiями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

9 питання.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, укладення договору вiдступлення права вимоги. Гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв не повинна перевищувати 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) гривень.
2. Надати повноваження щодо пiдписання вищевказаних правочинiв Директору Товариства.

       

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17.06.2010

424/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000082267

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.000

8400000

8400000.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, фактiв лiстингу/делiстингу не було, додаткової емiсiї не було. Розмiщення було закрите, мета- формування статутного капiталу.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1.0

0.4

0

0

1.0

0.4

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

1.0

0.4

0

0

1.0

0.4

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1.1

0.4

0

0

1.0

0.4

Опис

На балансi пiдприємства за станом на 31 грудня 2014 р. знаходяться основнi засоби по залишковiй вартостi 0,4 тис грн.
Бухгалтерський облiк надходжень, реалiзацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв здiйснюється згiдно з П(С)БО №7 „Основнi засоби”. Основними засобами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю бiльше 2500 грн.
Iншими необоротними матерiальними активами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю менше 2500 грн. Ступiнь зносу основних засобiв за станом на 31 грудня 2014 р. складає 75,0 %.
Залишкова вартiсть основних засобiв невиробничого призначення в загальнiй вартостi необоротних активiв складає на 31.12.2014 року вiдсутня.
Втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв у звiтному перiодi не визнавались.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватись, на кiнець року вiдсутня.
Основнi засоби, вилученi на кiнець звiтного перiоду для продажу, вiдсутнi.
Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi.
Непередбачувана орендна плата у звiтному перiодi вiдсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.
Угоди на придбання у майбутньому основних засобiв станом на 31.12.2014 р. вiдсутнi.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

8406.3

8405.6

Статутний капітал (тис. грн.)

8400.000

8400.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

8400.000

8400.000

Опис

1.Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.): нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)- р. 010, незавершене будiвництво-р. 020, основнi засоби (залишкова вартiсть)- р. 030, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р. 040, iншi фiнансовi iнвестицiї - р. 045, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р. 050, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи-р. 060 + р. 070. Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р. 100, 110, 120, 130, 140, векселi одержанi - р. 150, дебiторська заборгованiсть - р. 160, 170, 180, 190, 200, 210, поточнi фiнансовi зобов'язання - р. 220. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 270 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - р. 500, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р. 510, виданi векселi - р. 520, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р. 530, - поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 540, з бюджетом - р. 550, з позабюджетних платежiв - р. 560, зi страхування - р. 570, з оплати працi - р. 580, з учасниками - р. 590, iз внутрiшнiх розрахункiв - р. 600, iншi поточнi зобов'язання - р. 610. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - р. 430. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р. 630. 4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Розрахована вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) на 31 грудня 2014 року складає 8406,3 тис.грн., статутний капiтал складає 8400,0 тис.грн., що вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

4473.6

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

4473.6

X

X

акцiї пiдприємств

05.06.2014

728.9

0

30.07.2015

iнвестицiйнi сертифiкати

29.11.2013

3744.7

0

30.07.2015

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

1.1

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

62.3

X

X

Усього зобов'язань

X

4537.0

X

X

Опис:

Зобов’язання за цiнними паперами станом на 31.12.2014р. становлять 4473,6 тис. грн., у тому числi за акцiями пiдприємств 728,9тис. грн., iнвестицiйними сертифiкатами 3744,7 тис. грн., зобов’язань за похiдними цiнними паперами немає, iншi зобов’язання за 2014 рiк становлять 62,3 тис. грн. (до iнших включено кредит. заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 61,9 тис. грн., розрахунки з оплати працi – 0,3 тис грн., розрахунки зi страхування -0,1 тис. грн..), податковi зобов’язання становлять за 2014р. - 1,1 тис. грн., усього зобов’язань станом на 31.12.2014р. - 4537 тис. грн.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

12.02.2014

13.02.2014

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

13.02.2014

13.02.2014

Спростування

12.02.2014

13.02.2014

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

24.02.2014

25.02.2014

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

19.03.2014

20.03.2014

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

01.07.2014

02.07.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "АленАудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

35281710

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Юр. адреса: 52001, Днiпропетровська обл., м. Пiдгородне, вул. Новомосковська, 109 Фактична адреса м. Дн-вськ, вул. Московська 7, оф.407

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№4028 27.09.2007

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

217 П 000217 07.07.2014 до 06.09.2017р.

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора***

безумовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): У звiтному роцi позачерговi загальнi збори не скликались

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

6

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Пiд час пiдписання цивiльно-правової угоди

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнше вiдсутнє

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Проведена планова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначились

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не затверджено. ПрАТ ЮК "Правозахист Iнвест" є акцiонерним товариством, статутнi документи якого мають досить високий рiвень корпоративного управлiння вiдповiдно до чинного законодавства.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс не затверджено.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс не затверджено.


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

за ЄДРПОУ

35985756

Територія

 

за КОАТУУ

1210100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

69.10

Середня кількість працівників

 

 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, 0563739793

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

1.0

0.4

- первісна вартість

1011

1.6

1.6

- знос

1012

( 0.6 )

( 1.2 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

21535.2

4028.3

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

21536.2

4028.7

II. Оборотні активи

Запаси

1100

0

0

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0.5

0

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

19815.4

2372.3

Поточні фінансові інвестиції

1160

12654.8

6541.7

Гроші та їх еквіваленти

1165

0.6

0.6

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

32471.3

8914.6

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

54007.5

12943.3

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

8400.0

8400.0

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

0

5.6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

5.6

0.7

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

8405.6

8406.3

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

20.0

61.9

розрахунками з бюджетом

1620

0

1.1

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

0

0.1

- з оплати праці

1630

0

0.3

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

45581.9

4473.6

Усього за розділом IІІ

1695

45601.9

4537.0

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

54007.5

12943.3


 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

135.2

165.3

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

46044.5

51422.6

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

46179.7

51587.9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 134.3 )

( 163.0 )

Інші витрати

2270

( 46043.2 )

( 51422.1 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 46177.5 )

( 51585.1 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

2.2

2.8

Податок на прибуток

2300

( 1.5 )

( 0.3 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

0.7

2.5

 

Примітки до балансу

На балансi пiдприємства за станом на 31 грудня 2014 р. знаходяться основнi засоби по залишковiй вартостi 0,4 тис грн.
Бухгалтерський облiк надходжень, реалiзацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв здiйснюється згiдно з П(С)БО №7 „Основнi засоби”. Основними засобами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю бiльше 2500 грн.
Iншими необоротними матерiальними активами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю менше 2500 грн. Ступiнь зносу основних засобiв за станом на 31 грудня 2014 р. складає 75,0 %.
Залишкова вартiсть основних засобiв невиробничого призначення в загальнiй вартостi необоротних активiв складає на 31.12.2014 року вiдсутня.
До складу статтi «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї» Балансу включено фiнансовi iнвестицiї в сумi 4 028,3 тис. грн.: що складає 800,0 тис. грн. - частка у статутному капiталi ТОВ «ЮНIВЕРСАЛ СЕКЬЮРIТIЗ», 663,2 тис грн. – акцiї ПАТ «СКТ», 2 565,1 тис. грн. - частка у статутному капiталi ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР».
До складу статтi «Поточнi фiнансовi iнвестицiї» Балансу включено фiнансовi iнвестицiї в сумi 6 541,7 тис. грн., у. т.ч. 6541,7 тис. грн. фiнансовi iнвестицiї в акцiї.
Визнання та оцiнка реальної дебiторської заборгованостi пiдприємством проводиться вiдповiдно до П(С)БО №10 „Дебiторська заборгованiсть”. Станом на 31.12.2014 року дебiторська заборгованiсть за послуги вiдсутня. Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством в 2014 роцi не створювався в зв’язку з вiдсутнiстю суттєвих та значних сум сумнiвної дебiторської заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть пов’язаних сторiн станом на 31.12.2014 р. вiдсутня.
До складу iншої дебiторської заборгованостi у сумi 2372,3 тис. грн.. включенi заборгованостi, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку дебiторської заборгованостi, а саме розрахунки за операцiями з цiнним паперами (акцiї) 2372,3 тис. грн.
До складу грошових коштiв включенi залишки коштiв на поточних рахунках у нацiональнiй валютi – 0,6 тис. грн.
Не грошовi операцiї, пов’язанi з iнвестицiйною i фiнансовою дiяльнiстю на протязi 2014 року не здiйснювалися.
Власний капiтал пiдприємства включає статутний капiтал, нерозподiлений прибуток.
Протягом звiтного перiоду змiн в розмiрi статутного капiталу не вiдбувалось.
Станом на 31.12.2014р. розмiр статутного фонду (капiталу) Товариства вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту, затвердженого Рiшенням позачергових загальних зборiв учасникiв, протокол б/н вiд 06 квiтня 2012року, зареєстрованого 05.06.2012 р., номер запису 12241050011043020 .
Вiдповiдно до зазначеної редакцiї Статуту, статутний фонд становить 8400000 (Вiсiм мiльйонiв чотириста тисяч) гривень.
Статутний капiтал сплачено повнiстю.
За рахунок отриманого прибутку за результатами дiяльностi у 2014 роцi нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2014 р. складає 0,7 тис. грн. Прибуток за 2014 рiк склав – 0,7 тис. грн.

Примітки до звіту про фінансові результати

Облiк фiнансових результатiв вiдповiдає вимогам П(С)БУ №3 "Звiт про фiнансовi результати" i П(С)БУ №15 "Доходи", П(С)БУ №16 "Витрати". Податковий облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до Податкового Кодексу вiд 02.12.2010 року № 2755-VI.
При визначеннi доходу та витрат в звiтному перiодi використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському облiку i звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.
Витрати у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi.
За пiдсумками дiяльностi за 2014 р. пiдприємством отримано прибуток у розмiрi 0,7 тис. грн.
Надзвичайних доходiв та витрат на пiдприємствi не було.

Керівник

Журавель Ганна Сергiївна

Головний бухгалтер

не передбачено

 

ProEmitent.INFO